• Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.znaturydlazdrowia.pl. Sprzedającym jest spółka ACS Sp. z o.o z siedzibą w Strzelcach Górnych, ul. Pogodna 6, 86-022 Dobrcz, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000313690. Spółka posiada kapitał własny w wysokości   PLN w całości opłacony. Zarejestrowana  pod numerem NIP: 584 265 72 75, Regon: 220652459 zwana także zamiennie Usługodawcą.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

– pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii):  (+48 52) 320 97 30 koszt połączenia za minutę  według taryfy operatora.

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@acspolska.com

 • 1 Definicje
 1. Regulamin: niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient:  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument:  Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca:  podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji: Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar:  rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa: usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep):  serwis internetowy dostępny pod adresem www.znaturydlazdrowia.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 • 2 Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.znaturydlazdrowia.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.znaturydlazdrowia.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.znaturydlazdrowia.pl są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. § 3 Składanie zamówień
 7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.znaturydlazdrowia.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 8. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 9. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 10. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 11. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 12. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT lub faktury imiennej, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 13. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 14. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 15. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 • 3 Koszty, termin wysyłki i płatności
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności: za pobraniem- zapłata następuje przy odbiorze towaru, przelewem tradycyjnym – towar jest wysłany na adres wskazany przez Klienta, lub za pomocą płatności online. po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym, podanym w czasie dokonywania zakupu. Numer konta, na który kupujący jest zobowiązany dokonać wpłaty w przypadku płatności przelewem:ING Bank Śląski 11 1050 1139 1000 0091 4834 7421.

Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

 1. Ceny towarów oraz koszty dostawy są cenami brutto (z VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN). 6. Koszt dostawy pokrywa kupujący. W zależności od wyboru formy płatności do wartości zamówienia należy doliczyć koszt dostawy: paczka kurierska do 30 kg- koszt 25 zł. Dodatkowa opłata 6 zł w przypadku opłaty za pobraniem (paczka kurierska do 30 kg).
 2. Sklep internetowy realizuje dostawę wyłącznie na terenie Polski.
 3. Wysyłka towaru następuje w ciągu 10 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty za zakupiony towar.
 4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy  dowód zakupu (fakturę).
 • 4 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie,terminie 10dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi ? od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość ,umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 • 5 Procedura reklamacji
 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego Opisie na opakowaniu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.znaturydlazdrowia.pl
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego 18 z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 7. Reklamacje związane z mechanicznymi uszkodzeniami przesyłki, powstałe podczas transportu, będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy transportowej protokołu reklamacyjnego w momencie odbioru przesyłki.
 8. Wszelkie uwagi bądź reklamacje są przyjmowane na adres: sklep@acspolska.com .
 • 6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w     sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ” Ogólne Rozporządzenie” lub RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, którzy dokonali zakupu w sklepie internetowym jest ACS sp. z o. o.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:strzelce Górne, ul. Pogodna 6, 86-022 Dobrcz lub na adres e-mail biuro@acspolska.com
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między między stronami umowy oraz obsługi o o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą, podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego później rozporządzeniem;
 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Klienta zgodami podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia;
 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. pkt c) Rozporządzenia;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy ACS sp. z o. o., a w szczególności: dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec Klienta, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f);
 • w celu przygotowania realizacji zamówień oraz ich rozliczenia, a także wysyłki towaru.
 1. Dane Klientów pozyskane w ramach wykonywania umowy lub obsługi o charakterze handlowym i obejmują:
 • imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe i e-mail,
 • inne dane, które Klient dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach korzystania z usług,
 • informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.
 • NIE PRZETWARZAMY SZCZEGÓLNYCH KATEGORII DANYCH OSOBOWYCH
 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą:
 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy ACS sp. z o. o.
 • podmioty zapewniające obsługę informatyczną, księgowo- finansową, organizacyjna i techniczną firmy ACS sp.  z o. o.
 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.
 1. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich

Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do  momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu- przez okres przedawnienia  roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą lub okresu wymaganego prawem.

 1. Jako Administrator Danych Osobowych Klientów informujemy, że Klient ma prawo dostępu do swoich danych, do   przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do  organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Powyższa klauzula  informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań ze strony Klienta.
 • 7 Zmiana Regulaminu
 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).